× CoverNewsJobsCollaborationLinksForumsIRCSchoolsAbout us
Stratos: Developer's Meeting Point

Welcome to Stratos!

Login
Details

Company

Laboratori de Realitat Virtual - Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia - Facultat de Psicologia - Universitat de Barcelona


Date

02/14/2023


Contact form

https://seu.ub.edu/ofertaPublicaCategoriaPublic/listPublicacionsAmbCategoria?categoria.id=374876


Location

Barcelona, Barcelona (España)


Contract

Permanent position


Working hours

Full Time


Salary

Between 28,000€ and 29,000€ gross annualTècnic/a especialitzat/da - Programador/a


Funció: Tasques de suport tècnic als membres de l'equip de recerca per al desenvolupament d'entorns de realitat virtual, instal·lació i manteniment d'equips de realitat virtual i eye-tracking.

Temps complet: 35 hores setmanals.
De dilluns a divendres de 10:00 h. a 14:00 h i de 15:00h a 18:00h

Ubicació: Facultat de Psicologia,
Passeig Vall d’Hebron, 171,
08035 Barcelona

Minimum requirements


Formació professional de grau superior (FP2), cicle formatiu de grau mitjà, batxillerat o equivalent.

- Experiència en la utilització de programes de desenvolupament d'entorns de realitat virtual, com ara Unity, Blender, Unreal o similars.
- Coneixements de llenguatges de programació informàtica.
- Experiència en la instal·lació, utilització i manteniment d'equips de realitat virtual com, per exemple, HMDs, trackers i d'eye-tracking incorporats a HMDs.

2.1. Les persones aspirants han de reunir els següents requisits:
a) Haver complert els setze (16) anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació ordinària.
b) Estar en possessió de la titulació i, si escau, la formació requerida (base 1.1.).
c) Posseir la capacitat física i psíquica necessària per exercir les funcions pròpies de les places convocades.
d) No estar inhabilitada per exercir funcions públiques ni estar separada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, i complir la resta de requisits per a l’accés a l’ocupació pública.
e) Acreditar, si escau, el nivell d’idiomes i qualsevol altre requisit que s’estableixi (base 1.1.).

2.2. Els requisits s’han de complir i poder acreditar el darrer dia del termini de presentació de les sol·licituds i s’han de continuar complint en la data en què se signa el contracte i durant tota la seva vigència.

2.3. El compliment dels requisits es declara responsablement pels aspirants (base 3.1), sens perjudici que l’adjudicatària ha d’acreditar documentalment el seu compliment per poder formalitzar el contracte.
En cas que en el termini indicat no aporti la documentació acreditativa el contracte se signa amb la següent persona que hagi superat el procés.
Pel que fa a l’acreditació del permís de treball s’atén a la data de la signatura del contracte.

2.4. Els estrangers citats a l’article 57.4 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, poden accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.
No obstant això, les persones que siguin ciutadanes estrangeres no comunitàries i les que no puguin ser incloses en l’àmbit d’aplicació dels tractats internacionals firmats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, han de disposar del permís de treball abans de formalitzar el contracte corresponent. Aquest requisit s’ha de complir en el moment de firmar el contracte, i s’ha de continuar complint durant tota la seva vigència.


Details

Company

Laboratori de Realitat Virtual - Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia - Facultat de Psicologia - Universitat de Barcelona


Date

02/14/2023


Contact form

https://seu.ub.edu/ofertaPublicaCategoriaPublic/listPublicacionsAmbCategoria?categoria.id=374876


Location

Barcelona, Barcelona (España)


Contract

Permanent position


Working hours

Full Time


Salary

Between 28,000€ and 29,000€ gross annual
Stratos es un servicio gratuito, cuyos costes se cubren en parte con la publicidad.
Por favor, desactiva el bloqueador de anuncios en esta web para ayudar a que siga adelante.
Muchísimas gracias.